FOTO RICORDO DEL PANTHEON

17° FIERA PIACENTINA

24/25 GENNAIO 2004